Liceum Ogólnokształcące nr I

Wydarzenia

Terminy rekrutacji 2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 stycznia 2023 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. od 15 maja do 19 czerwca

2023 r.

od 28 lipca do 4 sierpnia

2023 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.  

od 23 czerwca do 10 lipca

2023 r.

 

……………………..

 

3

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej  czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności 4).

do 10 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 17 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.

 

 

4) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art.150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2023 r.

do godz. 12.00

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. od 14 sierpnia do 21 sierpnia

2023 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023 r. do godz.12.00 22 sierpnia 2023 r.

do godz.12.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 27 lipca 2023 r. 22 sierpnia 2023 r.
9 Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 28 lipca 2023 r. 24 sierpnia 2023 r.

 

                                                            

Procedura odwoławcza 8).
10. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. do 1 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.
do 14 grudnia 2023 r.1) do 23 stycznia 2024 r.1)
11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
12. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
13. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

  

 8) art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe. Czynności określone w art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo oświatowe, podejmowane przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego, komisję rekrutacyjną, dyrektora szkoły mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W przypadku czynności podejmowanych przez komisję rekrutacyjną – także w trybie obiegowym – decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 130 ust. 6a ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matura 2023

Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022-2023

Deklaracja maturalna

Komunikat o dostosowaniach 2023

Informatory maturalne z aneksami

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Data Wydarzenie
I półrocze
24.08.2022 Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych
01.09.2022 Inauguracja roku szkolnego 2022/2023                                                                             Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
09/10. 2022 Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych w Zawoi:

I turnus : 19.-20.09.2022 : klasa 1a, 1g

II. turnus: 26-27.09.2022: klasa 1b, 1c

III turnus 28.-29.09.2022 ; klasa 1d, 1e

IV turnus: 3-4.10.2022: klasa 1f

14.09.2022 Spotkania z Rodzicami
13.10.2022 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej.
10.11.2022 Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
23.11.2022 Wywiadówki śródroczne.
21.12..2022 Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.
22.12.2022 Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania wigilijne w klasach.
23 -31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
31.12.2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I półroczu
II półrocze
11.01.2023 Konferencja plenarna
11.01.2023 Spotkania z Rodzicami
30.01.2023 –12.02.2023 Ferie zimowe
06.- 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2023 Wywiadówki śródroczne
12.04.2023 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania w klasach czwartych
12.04.2023 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania w klasach czwartych
20.04.2023 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach czwartych
21.- 25.04.2023 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
26.04.2023 Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas czwartych
28.04. 2023 Zakończenie nauki dla uczniów klas czwartych
 04-23. 05.2023 Egzamin maturalny.
07.06.2023 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
07.06.2023 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
do 15.06.2023 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach drugich i pierwszych
16 -20.06.2023 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
21.06.2023 Konferencja klasyfikacyjna uczniów
23.06.2023 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24. -31.08.2023 Ferie letnie
07.- 08.2023 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024
08.2023 Egzaminy poprawkowe
01.09.2023 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

31.10.2022 – poniedziałek.

02.05.2022 – wtorek

04 – 09.05.2023 – pisemne egzaminy maturalne

08.06.2023 – piątek po Bożym Ciele

22.06.2023 – czwartek

 

 

 

Zobacz z bliska naszą szkołę!!!

dane szkoły

Wychować człowieka dobrego i mądrego” to misja Liceum Ogólnokształcącego  nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej.  Szkoły, która od ponad 70 lat zapewnia swoim uczniom wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo, przygotowując różnorodną i nowoczesną ofertę edukacyjną, odpowiadającą zainteresowaniom oraz potrzebom młodych ludzi i wymaganiom rynku pracy.

Profesjonalna kadra pedagogiczna i nowoczesna baza dydaktyczna, w skład której wchodzą pracownie wyposażone w sprzęt laboratoryjny, zapewniają uczniom możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych  i wysoki poziom nauczania. Efekty? Szkoła od wielu lat jest najlepszym Liceum w powiecie suskim, a nasi uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki, dzięki którym mogą dostać się na wymarzone studia.  W rankingach liceów organizowanych przez miesięcznik Perspektywy od lat zajmujemy wysokie, z każdym rokiem coraz wyższe lokaty. W tym roku  przyznano nam ponownie tytuł „Srebrnej  Szkoły”.

Innowacyjne metody nauczania, współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi w kraju i za granicą to kolejny atut naszego liceum. Organizując  warsztaty naukowe i zajęcia laboratoryjne,  współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, WSTiE w Suchej Beskidzkiej, PPUZ w Nowym Targu, Instytutem Goethego, korzystając z ich pracowni oraz wiedzy i umiejętności pracowników naukowych.

Realizujemy liczne projekty edukacyjne, z których korzystać będą także nowi uczniowie. Do najważniejszych zaliczamy:

Osiągamy sukcesy, zajmując wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach  przedmiotowych na szczeblu województwa i kraju. Organizujemy też międzyszkolne konkursy przedmiotowe i artystyczne – m.in. Maraton Matematyczny i Konkurs Poetycki „Nienazwane uczucia”, Powiatowy konkurs Geograficzny.

Zamiast korepetycji”  to nasza odpowiedź na potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców, w ramach której  oferujemy naszym uczniom cotygodniowe konsultacje nauczycieli wszystkich przedmiotów, na których mogą rozszerzać  wiedzę lub uzupełniać na bieżąco ewentualne braki.

Rozwijamy pasje i zainteresowania, stwarzamy możliwości do aktywnego działania na rzecz innych poprzez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, wolontariat, szkolne koło PCK, grupy teatralne , zespół muzyczny „Zwolnieni”, Ligę Obrony Kraju, SKS-y,  akcje charytatywne – „Szlachetna Paczka”, „Tak – pomagam”, „Góra Grosza”, WOŚP – akcje honorowego krwiodawstwa, koncerty na rzecz potrzebujących czy  kiermasze świąteczne.

Wszystkim uczniom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo:  szkoła objęta jest monitoringiem, do dyspozycji uczniów jest dwóch pedagogów szkolnych  oraz pielęgniarka, organizujemy też liczne  akcje profilaktyczne we współpracy z policją, PPP i ZOZ.

Dbamy o tradycje naszej szkoły organizując corocznie ceremonię ślubowania uczniów klas pierwszych, wspólne spotkania świąteczne, apele szkolne, święto patronki szkoły, obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, studniówki oraz zjazdy absolwentów.

Nie tylko nauka

Mamy znakomite zaplecze sportowe – halę sportową, salę gimnastyczną, salę fitness i profesjonalną siłownię  a nawet strzelnicę.  Zajęcia  odbywają się także na basenie, lodowisku i  kompleksie sportowym Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”, które znajduje się obok szkoły.

Tylko u nas znajdziesz  patio, gdzie można odpocząć na przewie, kawiarenkę „Curie Cafe” z automatami do napoi i przekąsek, pokój relaksacyjno-terapeutyczny, szkolny klub SZCZUR pozwalający rozwijać artystyczne pasje oraz szkolną  strefę relaksu. Mamy też  stołówkę, gdzie można zjeść drugie śniadanie czy smaczny obiad.

Czekamy na Ciebie!

Rekrutacja

Informujemy, że uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym następuje w dniach 19-25 czerwca 2019 roku. 

Przyjmowanie kopii dokumentów w dniu 19 czerwca 2019 roku w godz. 7:00 – 17:00, w pozostałe dniu 7:00 – 15:00. 

Zapraszamy 

Dzień Otwarty – 6 kwietnia 2019 roku

Zapraszamy na Dzień Otwarty dla uczniów klas 3 gimnazjum i uczniów klas 8 szkół podstawowych.

Szczegóły wkrótce.

Matura próbna – styczeń 2019

Przedmiot

Termin

Język polski – PP

3.01.2019 r.

godz. 7.30

Biologia – PR

godz. 14.00

Matematyka – PP

4.01.2019 r.

godz. 7.30

Historia – PR

godz. 14.00

Język angielski/Język niemiecki – PP

7.01.2019 r.

godz. 7.30

Język angielski – PR

godz. 14.00

Język polski – PR

8.01.2019 r.

godz. 7.30

Chemia – PR

godz. 14.00

Matematyka – PR

9.01.2019 r.

godz. 7.30

Wiedza o społeczeństwie – PR

godz. 14.00

Geografia – PR

10.01.2019 r.

godz. 7.30

Fizyka – PR

godz. 7.30

Język niemiecki – PR

11.01.2019 r.

godz. 7.30

Zakończenie semestru

19.12.2018 roku – termin wpisania ocen śródrocznych

21. 12.2018 roku – zakończenie I semestru

Przypominamy, że przed zakończeniem I semestru nie wystawia się przewidywanych ocen.

Próbna matura z Operonem

20-23 11.2018 odbędzie się Próbna Matura z Operonem.

Po zakończeniu matury podstawowej klasy trzecie uczą się według planu lekcji (od lekcji 5).

W piątek osoby, które nie piszą matury rozszerzonej uczą się według ustalonego planu lekcji (będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły).

Matury piszemy w wyznaczonych salach: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 115, 210, 211, 212, 209 (listy wywieszone będą na drzwiach).

14 listopada 2018 roku – Wywiadówka

Zapraszamy wszystkich Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się w naszej szkole w dniu 14.11. 2018 (środa).

Rodziców uczniów z klas II i III zapraszamy na spotkania z wychowawcami w klasach o godzinie 17.00.

Dla Rodziców uczniów klas I zaplanowane zostały w tym dniu spotkania indywidualne z wychowawcami. (Szczegóły ustalą Wychowawcy poszczególnych klas z Rodzicami)

Podczas wywiadówki od godz. 17.00 do 18.00 będzie możliwość  spotkania i porozmawiania ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w liceum.

O godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie Komitetu Studniówkowego klas III z Dyrekcją i Wychowawcami klas III.

Serdecznie zapraszamy.

100-lecie Niepodległości Polski

HARMONOGRAM OBCHODÓW

100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej

1. 30.10.2018 – Spotkania z historią
„O Niepodległą! Komu zawdzięczamy wolność?”

2. 9.11.2018 – Spektakl
„(Abyście) nie utracili wolności ducha…”

3. 28.11.2018 – Konkurs poezji patriotycznej
„Śpiewać po polsku każdy może”

4. Wystawy
a) Bohaterowie Niepodległości – wystawa towarzysząca Spotkaniom z historią
b) Bohaterowie ziemi suskiej odznaczeni Krzyżem Niepodległości
c) 100 sportowców na 100-lecie

5. Wycieczki i warsztaty
a) Szlakiem Niepodległości: Kraków 1918-2018
b) Szlakiem artystów wieszczących odzyskanie niepodległości, Kraków
c) 1768-1918: od konfederacji barskiej do Niepodległości – 150 lat walki o utrzymanie polskości – warsztaty w Lanckoronie

6. Zawody Strzeleckie
„W 100-lecie Niepodległości…”

Wywiadówka

Zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówki, które odbędą się 19.09.2018 roku.

Harmonogram:

17.00.  spotkanie z rodziców z Dyrekcja szkoły, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

16.30.- spotkania komitetu studniówkowego klas III
18.00 – spotkanie Rady Rodziców

W tym dniu odbędzie się również dla nauczycieli konferencja o godz. 15.30