Liceum Ogólnokształcące nr I

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2017/2018

ŻYCIE TO PASJA

 ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAKRES INNOWACJI

Innowacja wdrażana będzie poprzez  zbudowanie efektywnej formy aktywnego  działania nauczycieli na rzecz realizacji  wybranych zadań z zakresu pracy wychowawczej. Takiej formy, która będzie angażować i rozwijać intelektualnie uczniów  wykorzystując ich kreatywność oraz pomysłowość.  Te działania będą wspomagać rozwijanie dobrych relacji wspólnego  działania  nauczycieli, a także rozwijania takich relacji na linii nauczyciele – uczniowie oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów.

Konstrukcja organizacyjno-tematyczna tej nowej formy działania zawiera się w odpowiedziach na poniższe pytania.:

CO? – czyli zakres  tematyczny, który realizuje wybrany problem z zakresu  pracy wychowawczej.
KTO? – wspólnie  uczniowie i nauczyciele, przy akceptacji rodziców/opiekunów prawnych.
JAK? – metody realizacji tych przedsięwzięć będą adekwatne do podejmowanego problemu i zależeć będą od pomysłowości i kreatywności uczniów oraz nauczycieli.
DLACZEGO? – aby w sposób atrakcyjny realizować zadania z zakresu wychowania. Program pracy wychowawczej jest dokumentem obowiązującym w każdej szkole, a podstawowe sposoby realizacji to lekcje do dyspozycji wychowawcy, wycieczki  i inne imprezy klasowe, szkolne imprezy  okolicznościowe, spektakle profilaktyczne, itp. Niektóre z nich są one mało interesujące dla uczniów. Nowa forma działań będzie dla uczniów zaangażowanych  w cały proces od planowania do realizacji przedsięwzięcia, atrakcyjna i rozwijająca, a to przełoży się  na lepszą percepcję  promowanych idei.
PO CO? – aby kształtować postawy dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym, krajowym i europejskim.
KIEDY? – w ciągu roku szkolnego. Czas realizacji będzie zależny od podejmowanego tematu i elastycznie dopasowywany do potrzeb.
GDZIE?- w szkole. Niektóre przedsięwzięcia mogą wykraczać poza mury szkolne, co tylko zwiększy ich atrakcyjność.
DLA KOGO? – dla wszystkich. Najważniejszymi, pierwszymi odbiorcami będą uczniowie szkoły oraz środowisko lokalne.  Grono odbiorców wzrośnie poprzez upowszechnienie działań na stronie www szkoły.

SPOSÓB REALIZACJI

Kolejne kroki wdrażania innowacji, to:

Wybór tematu na rok szkolny 2017/2018 dokonany na podstawie badania sondażowego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych
Zatwierdzenie wybranego tematu przez Radę Pedagogiczną
Opracowanie harmonogramu pracy zespołu odpowiedzialnego za realizację procesu wdrażania innowacji  i monitoring działań ( w tym roku szkolnym –  uczestnicy projektu z Programu Erasmus+ realizowanego w latach 2016 – 2018)
Utworzenie zespołu uczniów zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadań oraz opracowanie planu i harmonogramu pracy tego zespołu  – przygotowanie szkolnej kampanii
Przegląd planowanych imprez szkolnych  i uzgodnienie zakresu, w jakim będą one włączone w realizację innowacji – rozmowy z osobami decyzyjnymi  w zakresie ich przebiegu
Monitorowanie przebiegu realizacji oraz dokumentowanie  wykonania kolejnych przedsięwzięć
Ewaluacja działań – dobór narzędzi badawczych i wybór osób odpowiedzialnych
Opracowanie raportu podsumowującego oraz wniosków do dalszych realizacji.

Spotkania zespołu uczniów nie będą się odbywały regularnie, a w zależności od harmonogramu pracy. Praca z uczniami będzie prowadzona w kierunku pobudzenia ich kreatywnościi pomysłowości, a metody elastycznie dostosowywane do potrzeb. Uczniowie, nie tylko uczestnicy zespołu, będą zaangażowani w monitoring działań iewaluację.

Dokumentowanie przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć należy do nauczycieli odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji.

CZAS TRWANIA

Innowacja będzie wdrażana w terminie od września 2017r. do czerwca 2018r.:

Wrzesień 2017 – opracowanie planów i harmonogramów pracy grup nauczycieli i uczniów, po akceptacji  tematu przez Radę Pedagogiczną oraz zadania ankietowe – rozpoznanie potrzeb związanych z wybranym tematem przewodnim
Październik 2017 do maj 2018 – realizacja przedsięwzięć  wynikających z zakresu tematycznego innowacji
Czerwiec 2018 – badania ankietowe do analizy porównawczej, ewaluacja podsumowująca i wnioski do dalszych działań.

ZASADY EWALUACJI

Ocena efektów innowacji dokonana zostanie poprzez zebranie i analizę informacji o  realizacji wszystkich działań. Ocenie podlegać będzie efektywność, skuteczność oddziaływania, trwałość i zgodność efektów w kontekście założonych celów.

Narzędzia zastosowane w ewaluacji, to:

analiza wniosków z bieżącego monitoringu kolejnych działań
analiza całej dokumentacji przebiegu procesu realizacji
analiza wyników badań ankietowych (wrzesień 2017 i czerwiec 2018)
wywiady  i rozmowy z  odbiorcami działań wynikających z innowacji (nauczyciela, uczniowie, rodzice).

Wnioski sformułowane po ewaluacji  pracy w roku szkolnym 2017/2018 będą podstawą do podjęcia realizacji podobnych przedsięwzięć  w latach następnych.

Lista działań 2017/2018

Konkurs na szkole patio

Ankieta ŻYCIE TO PASJA

Koło naukowe – SCHOOL BEAM

Plan pracy koła naukowego BEAM

Regulamin koła naukowego BEAM

Realizowane przedsięwzięcia koła naukowego BEAM

Sesja naukowa szkolnego koła: Moon Village

Global Science Opera

Konkurs naukowy

Zaduszki artystyczne

Maraton Matematyczny

Nienazwane uczucia

Rozgrywki sportowe

Tydzień Języków Obcych

Konkurs piosenki anglojęzycznej – 07.02.2018

Teatralia

Rodzina Rodzinie

Obóz naukowy „I ty możesz zostać mistrzem”

Artykuły na Platformie Visconti

Ankieta na podsumowanie