Liceum Ogólnokształcące nr I

Zasady przeliczania punktów oraz wykaz konkursów i olimpiad ujętych w rekrutacji

Zasady przeliczania punktów:

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020 /2021 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa a art.134 ust.2 pkt 1, art. 137 ust 6 pkt 1, art.140 ust.3 pkt 1 i art.143 ust3 pkt 1 ustawy –Prawo Oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z :
a)języka polskiego
b)matematyki-mnoży się przez 0,35
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu :
1)celującym –przyznaje się po 18 punktów;
2)bardzo dobrym –przyznaje się po 17 punktów;
3)dobrym –przyznaje się po 14 punktów;
4)dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów;
5)dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem –7pkt.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) –3pkt.
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej–maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18pkt.
Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

Załącznik Nr 2

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2015-2020 oraz organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załącznik Nr 3

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.