Liceum Ogólnokształcące nr I

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.losucha.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej
ul. Płk. Tadeusza Semika 1

34-200 Sucha Beskidzka

Data publikacji strony internetowej:  06.04.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.02.2021

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-17

Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej jednostki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Odnośniki otwierają się częściowo w nowych oknach,
 • Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi.
 • na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB;
 • zmiana rozmiaru tekstu,
 • podświetlanie linków,
 • na stronie szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych;
 • strona posiada przyjazną szatę graficzną, bez elementów animacji, bądź kontrastowych kolorów.
 • Istnieje możliwość odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ułatwienia na stronie internetowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Anna Sala

Marta Mikołajczyk

e-mail: losucha@losucha.pl
Telefon: 33 874-23-55

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny szkoły jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście główne od ul. T. Semika. dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo od strony parkingu wewnętrznego od ul. Mickiewicza, po naciśnięciu dzwonka. Budynek posiada 3 kondygnacje. Dostęp na wyższe piętra jest możliwy dzięki zainstalowanej w budynku windzie. Sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w przyziemiu i na przewiązce parteru. Podłogi w obrębie każdej kondygnacji budynku głównego są poziome, bez pochylni i uskoków. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły.
 3. Na terenie obiektu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, głosowy – tablice informacyjne lub informacja u portiera,
 6. Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Suchej BeskidzkiejZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną: http://losucha.pl/?page_id=892
W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub tel-504976690.