Liceum Ogólnokształcące nr I

Regulamin e-dziennika

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Suchej Beskidzkiej

1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego przekazuje wychowawcy swój adres e-mail (inny niż adres ucznia) Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

2. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy.

3. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:

  • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
  • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,

  • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,

  • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych.

  • wglądu do ogłoszeń szkolnych dotyczących zmian w dziennym planie zajęć (w tym zastępstw)

  • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,

  • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,

  • otrzymywania powiadomień sms-em o nowych ocenach i nieobecnościach dziecka,

  • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.

4.  Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc” lub wziąć udział w szkoleniu organizowanym w szkole na pierwszym zebraniu z rodzicami.

5.  Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

6.  Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

7.  Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.

8. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.