Liceum Ogólnokształcące nr I

Terminy rekrutacji

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej od 13 maja

do 4 lipca

2024 r.

od 17 lipca

do 24 lipca

2024 r.

2.. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. od 21czerwca

do 4 lipca

2024 r.

———
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z2023r.poz.900zezm.3 )Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

 

 

do 9 lipca 2024r.

 

do 29 lipca 2024r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 lipca 2024r.

do godz. 12.00

30  lipca 2024r.

do godz. 12.00

5.

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

 

od 11 lipca

do 15 lipca

2024 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

od 30 lipca

do 1 sierpnia

2024 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 lipca 2024 r.

do godz.12.00

2 sierpnia 2024 r.

do godz.12.00

7. Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, informacji o wolnych miejscach w szkole poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Panelu Dyrektora. do 17 lipca 2024r. do 5 sierpnia 2024r.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. do 19lipca 2024r. do 7 sierpnia 2024r.

Procedura odwoławcza

9. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.