Liceum Ogólnokształcące nr I

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej określa Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół (Dz. U 2019, poz. 1737).

Na rok szkolny 2024/2025 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

 • celującej – przyznaje się 18 punktów,
 • bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,
 • dobrej – przyznaje się 14 punktów,
 • dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ:

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – przyznaje się 3 punkty.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkimsą przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.