Liceum Ogólnokształcące nr I

Opis projektu

Projekt „ SOLVING PROBLEMS BY THE ASKING QUESTIONS – doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli dla wdrażania elementów kształcenia nauczania opartego o pytanie (Inquiry-Based Learning)”  realizuje podstawowe zadanie zapisane w planie strategicznego rozwoju szkoły , jakim doskonalenie kadry edukacyjnej i poziomu jakości pracy szkoły.

Gwałtownie rozwijający się świat obliguje do poszukiwania nowych ścieżek edukacyjnych, które mają ułatwić  takie kształcenie absolwentów, które przygotowuje do dobrego  funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, co umożliwia lepszy start na rynku pracy i osiąganie sukcesów zawodowych.

Główne cele projektu to podnoszenie jakości pracy szkoły dzięki doskonaleniu zawodowemu nauczycieli i wprowadzaniu nowych form i metod pracy z uczniami ( nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metody Inquiry-Based Learning)  oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły  (napisanie programu zajęć prowadzonych tą metodą i implementacja tych zajęć na trwałe do projektu organizacyjnego szkoły), a także rozwój mobilności kadry edukacyjnej i promowanie idei  uczenia się przez całe życie.

W projekcie bierze udział 10 nauczycieli.  W procesie rekrutacji uwzględnione zostały, udokumentowane przez nauczyciela, zaangażowanie w realizację przedsięwzięć z zakresu doskonalenia zawodowego i innych działań wzbogacających ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły, wdrażanie ciekawych metod dydaktycznych, a także umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, pracy w zespole i posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym.

Proces realizacji projektu można podzielić na trzy etapy. Pierwszy, to przygotowanie merytoryczne, językowe i kulturowe uczestników oraz wszelkie działania organizacyjne i logistyczne.  Zorganizowane zostały formy doskonalenia  z zakresu aktywizujących metod nauczania (wymiana doświadczeń, warsztaty metodyczne) oraz związanych z pisaniem programu zajęć (elementy prawa oświatowego dotyczące  programów nauczania i procedur ich wdrażania), a także zajęcia konwersacyjne z  języku angielskiego. Przygotowanie kulturowe zrealizowali uczestnicy na podstawie dostępnych źródeł.

Drugi etap to wyjazd na tygodniowe  szkolenie do Portugalii. Realizatorem szkolenia była NUCLIO, organizacja specjalizująca się   w propagowaniu nowoczesnych  technik i metod nauczania, szkoleniu nauczycieli i kreowaniu warunków międzynarodowej wymiany doświadczeń zawodowych z wykorzystaniem platform internetowych.

Trzeci etap, po powrocie, to napisanie programu zajęć prowadzonych metodą IBL i wprowadzenie na stałe oferty tych zajęć do projektu organizacyjnego szkoły, ewaluacja działań projektowych, upowszechnianie efektów i sporządzenie raportu końcowego. Całość przebiegu realizacji jest monitorowana i na bieżąco ewaluowana oparciu o wnioski z ankietowania, analizy dokumentacji wywiadów.

Jako  ważny i trwały efekt projektu powstanie program nauczania do zajęć prowadzonych metodą IBL. Oferta tych zajęć na trwałe wzbogaci  ofertę  edukacyjną szkoły.

Program zajęć udostępniony zostanie na stronie internetowej szkoły do  wykorzystania przez inne szkoły. Uczestnicy przygotują ofertę spotkań informacyjnych o metodzie IBL skierowaną do nauczycieli innych szkół oraz prezentacje takich zajęć dla uczniów innych szkół.

Upowszechnienie rezultatów i efektów projektu  będzie skutecznie  oddziaływać na bezpośrednich  i pośrednich uczestników projektu, uczniów szkoły i ich rodziców, kadry edukacyjne i zarządy innych szkół oraz będzie promocją szkoły w środowisku lokalnym.                                                                                                                                                          Informacje o projekcie i jego efektach będą mogły być wykorzystane w planowaniu podobnych przedsięwzięć i będą doskonałą promocją idei uczenia się przez całe życie.