Liceum Ogólnokształcące nr I

Statut

S T A T U T

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

 

Statut wrzesień 2020 – pdf

Spis treści

Rozdział 1 – Nazwa i typ szkoły

Rozdział 2 – Cele i zadania szkoły

Rozdział 3 – Organy szkoły

Rozdział 4 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rozdział 5 – Bezpieczeństwo w szkole

Rozdział 6 – Organizacja pracy szkoły

Rozdział 7 – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 8 – Współdziałanie nauczycieli i rodziców

Rozdział 9 – Uczniowie: Prawa, Obowiązki, Nagrody, Kary

Rozdział 10 – Ocenianie wewnątrzszkolne
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
Oceny klasyfikacyjne z zachowania
Egzamin klasyfikacyjny
Egzamin poprawkowy

Rozdział 11 – Biblioteka

Rozdział 12 – Doradztwo zawodowe

Rozdział 13 – Wolontariat

Rozdział 14 – Postanowienia końcowe