Liceum Ogólnokształcące nr I

Program wychowaczo-profilaktyczny na lata 2021 – 2025

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

na czteroletni cykl edukacyjny 2021-2025

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Suchej Beskidzkiej

Akty prawne:                                                                                                                                          

Program profilaktyczno-wychowawczy powstał w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego – Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Ponadto uwzględniono: Statut Szkoły i Konwencja Praw Dziecka.

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie został przyjęty uchwałą Rady Rodziców w dniu ………….

 

 

 

………………………………….                                                               ………………………………….

Dyrektor Szkoły                                                                              Rada Rodziców

 

 

Opracowanie:

Dyrekcja, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy

Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój

a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

 

Szkoła,  jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program profilaktyczno-wychowawczy powstał w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego – Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Ponadto uwzględniono:

 • Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki (ankieta diagnostyczna nt. kondycji psychofizycznej uczniów po powrocie ze zdalnego nauczania z VI 2021 r., obserwacja, ewaluacja, rozmowy, wywiady)
 • Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego
 • Wnioski i rozpoznane oczekiwania Rady Rodziców
 • Obowiązujące priorytety MEN
 • Doświadczenie zespołu
 • Krytyczne podejście do przyjmowania w szkole rozwiązań koncepcyjnych w zakresie wychowania i profilaktyki
 • Wnioski z prac zespołów wychowawczych

 

 1. W naszej szkole systematycznie prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne i dokonujemy ewaluacji na poziomie prac zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawców. Wychowawcy znają potrzeby zespołów klasowych i indywidualne potrzeby uczniów.
 2. Posiadamy opracowaną sylwetkę absolwenta dostępną na stronie internetowej szkoły, wiemy do czego dążymy w procesie wychowania i edukacji.
 3. Realizujemy i wspieramy proces wychowawczy w rodzinach naszych uczniów.
 4. Realizujemy różnorodne działania wychowawczo-profilaktyczne dostosowane do potrzeb klas i szkoły. Na bieżąco zdobywamy informacje o ich atrakcyjności w ocenie uczniów i ich rodziców.
 5. Współpracujemy z członkami Rady Rodziców i Samorządem Uczniowskim i razem określamy potrzeby uczniów w zakresie wychowania i profilaktyki.
 6. Wychowawcy systematycznie poddają ewaluacji swoje działania w obszarze wychowania i profilaktyki, korygują je, formułują wnioski, ich oddziaływania są dostosowane do potrzeb indywidualnych i klasy.
 7. Każdorazowo poddajemy ewaluacji wnioski ze sprawozdań klasowych programów wychowania i profilaktyki, na bieżąco wprowadzamy zmiany.
 8. Zespół opracowujący „Program Wychowawczo – Profilaktyczny” dokonuje ewaluacji realizacji działań i przedstawia wnioski Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Poprzez czynniki ryzyka rozumiemy właściwości indywidualne, cechy środowiska społecznego i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości czy zaburzeń. Możemy wśród nich wymienić:

Czynniki indywidualne:

– niski poziom umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami;

– niski poziom inteligencji;

– duże zapotrzebowanie na stymulację na wrażenia;

– wczesny wiek inicjacji nikotynowej i alkoholowej, wczesne zachowania problemowe;

– trudny temperament – impulsywność, nadpobudliwość, agresywność.

 

Czynniki związane z rówieśnikami:

– przebywanie w towarzystwie rówieśników przejawiających zachowania ryzykowne (palenie papierosów, zażywanie substancji psychoaktywnych, picie alkoholu, stosowanie przemocy fizycznej lub werbalnej);

– poszukiwanie i uzyskiwanie u rówieśników aprobaty dla zachowań ryzykownych;

– odrzucenie przez rówieśników.

 

Czynniki związanie z rodziną:

– niski status socjoekonomiczny rodziny – niskie dochody, niski poziom edukacji rodziców, brak stałej pracy ;

– poważne konflikty rodzinne- rozwód lub separacja rodziców, wrogość między rodzicami;

– alkoholizm lub inne uzależnienia rodziców;

– zakłócenia w relacji rodzic-dziecko;

– nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich – niekonsekwentne zasady wychowawcze, brak nadzoru, troski, brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;

– brak wsparcia u innych dorosłych;

– niewłaściwe wzorce zachowania u starszego rodzeństwa.

 

Czynniki ryzyka związane ze szkołą i nauką:

– niepowodzenia w szkole w obszarze edukacji i w relacji z ludźmi;

– negatywny stosunek do obowiązków szkolnych lub do nauczycieli;

– brak adekwatnej reakcji na trudności ucznia

Czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub niekorzystnych czynników, ale pomagają zmagać się z nimi z dobrym skutkiem, zwiększają ogólną odporność człowieka, wyzwalają większą motywację i energię do walki
z przeciwnościami. Możemy wśród nich wymienić:

 

Cechy indywidualne:

– wysoki poziom inteligencji i uzdolnień, koncentracja uwagi;

– pozytywny obraz własnej osoby, właściwe poczucie wartości

– umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami stresującymi

– posiadanie życiowego celu, aspiracje edukacyjne;

– asertywność, komunikatywność, zdolności adaptacyjne;

 

Czynniki związane z rówieśnikami:

– umiejętność nawiązywania kontaktów rówieśniczych,

– otwartość, komunikatywność

– szacunek, tolerancja, empatia

 

Czynniki związane z rodziną:

– czerpanie dobrego wzorca od rodziców, opiekunów

– angażowanie się rodziców w naukę i wychowanie dziecka;

– dobre relacje z rodzeństwem;

– jasno sprecyzowane oczekiwania wobec dziecka;

– monitorowanie czasu wolnego dziecka.

 

Czynniki związane ze szkołą:

– efektywna współpraca między nauczycielami, pedagogiem i rodzicami, sprawne przekazywanie informacji,

– szybka i odpowiednia reakcja w sytuacji ryzyka;

– szczególna dbałość o młodzież z grup o podwyższonym poziomie ryzyka;

– budowanie poczucia troski i wsparcia;

– dbałość o budowanie pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami kompetencji społecznych;

– przygotowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze

– angażowanie młodzieży w życie szkolne, pokazanie możliwości właściwego, zdrowego spędzania czasu wolnego.

 

MISJA SZKOŁY

 

„WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA DOBREGO I MĄDREGO”

 

Motto wspiera główne zadanie szkoły, jakim jest wychowywanie młodzieży do wartości. Dobroć i mądrość to aksjologiczne priorytety szkoły, które będą intensywnie rozwijane przy użyciu nowoczesnych technik dydaktyczno – wychowawczych.

,,Wartość” to wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne, oraz sprzyjające i w taki sposób jest urzeczywistniane.

Wychowanie człowieka dobrego i mądrego to główny cel szkoły, urzeczywistniający uniwersalne idee, stanowiące podstawę systemu światopoglądowego młodego człowieka.

 

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.
 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły będą ludźmi mającymi poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły wspiera integralny rozwój i wychowanie ucznia oraz umożliwia stworzenie każdemu nauczycielowi szansy stosowania autorskich rozwiązań dla różnych problemów wychowania. Jego walorem jest zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia i skuteczne rozwijanie jego potencjału, poprzez motywowanie do samodzielnej pracy.Proponujemy nowoczesne metody np. tutoring, mentoring, eksponujące podmiotowość ucznia i pozytywnie wpływające na jego wszechstronny rozwój.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwenta naszej szkoły cechuje:

 • miłość i szacunek do Ojczyzny wyrażająca się głównie poprzez poznawanie jej historii, kultury i tradycji jak również troska o utrzymanie i pomnożenie dziedzictwa narodowego, regionalnego i godne reprezentowanie kraju na zewnątrz,
 • świadomość przynależności do wspólnoty ogólnoludzkiej w poszanowaniu prawa i godności każdej jednostki, dążenie do budowania więzi i właściwych relacji między ludźmi,
 • wysoka kultura osobista wyrażona przez odpowiednią postawę, dbałość o poprawność językową, właściwe słownictwo, strój,
 • wrażliwość, życzliwość i pozytywne nastawienie wobec innych,
 • tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, ras, religii, narodów,
 • szacunek dla środowiska naturalnego, przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic,
 • zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępowanie zgodnie z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy
  i umiejętności zgodny z własnymi możliwościami,
 • umiejętność rozpoznawania zagrożeń, odporność na wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu

CEL GŁÓWNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Głównym celem Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcącego jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

Cele szczegółowe:

 • uczeń Liceum szanuje życie ludzkie jako najwyższą wartość
 • uczeń kieruje się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą
 • uczeń szanuje godności osobistej
 • uczeń rozpoznaje i rozwija własne zainteresowania, zdolności, talenty
 • uczeń wykazuje się postawą odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny
 • uczeń potrafi korzystać z przysługujących mu praw i wywiązuje się z obowiązków
 • uczeń ma zapewnioną równą szansę w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, działań opiekuńczych, kulturalnych i sportowych
 • uczeń jest zmotywowany do samokształcenia
 • uczeń dba o wysoką kulturę osobistą własną i kolegów
 • uczeń posiada umiejętność radzenia sobie na współczesnym rynku pracy
 • uczeń potrafi organizować akcje propagujące zdrowy i higieniczny tryb życia, bierze w nich aktywny udział
 • uczeń posiada umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, wykazuje się postawą asertywną
 • uczeń podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
 • uczeń ma pozytywne relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem
 • uczeń wykazuje postawę patriotyczną, poszanowania kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych
 • uczeń jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i rozwija tożsamość europejską
 • uczeń ma wypracowane umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • uczeń współpracuje w zespołach klasowych, jest zaangażowany w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 

 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH NASZYCH UCZNIÓW

Diagnozowanie potrzeb uczniów odbywa się na podstawie obserwacji, analizy dokumentacji szkolnej, indywidualnych rozmów pedagogów z uczniami i rodzicami, wniosków do pracy zespołów wychowawczego i przedmiotowych. Diagnozy dokonuje się także w bieżącej pracy i obserwacji uczniów, ankiet ewaluacyjnych oraz kontaktu przez e-dziennik z rodzicami.

Wyodrębniono następujące potrzeby, którymi jako nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy zajmiemy się w tym roku w szczególny sposób:

 1. Rozpoznawanie własnej ścieżki życiowej, wyboru kierunku studiów, badanie predyspozycji do wyboru zawodu
 2. Rozwijanie pasji i zainteresowań m. in. poprzez współpracę z zewnętrznymi placówkami naukowymi,
 3. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w przestrzeni wirtualnej, zapobieganie zagrożeniom w sieci.
 4. Monitorowanie realizowania obowiązku szkolnego przez młodzież z trudnościami w nauce
 5. Opieka nad młodzieżą z problemami zdrowotnymi, ze SPE oraz posiadającymi opinie PPP i inne
 6. Profilaktyka uzależnień z naciskiem na dopalacze i e-papierosy, narkotyki i alkohol
 7. Relacje rówieśnicze, tolerancja, adaptacja w nowej grupie.
 8. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 9. Dbanie o zdrowie własne i innych w związku z epidemią COViD 19
 10. Wspieranie kondycji psychofizycznej uczniów po powrocie z nauki zdalnej.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Liceum obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

CEL

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

TERMIN REALIZACJI

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie do wartości w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do innych kultur i narodów.

·         Organizowanie apeli z okazji ważnych wydarzeń historycznych i narodowych.

·         Uroczyste obchodzenie Święta Patronki Szkoły

·         Aktywny udział w wydarzeniach szkolnych, obchody związane z dniem patrona szkoły.

·         Uwrażliwianie na kulturę i sztukę, udział
w przedstawieniach teatralnych, wystawach
i konkursach.

·         Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

·         Organizowanie konkursów i imprez artystycznych, udział w wydarzeniach historycznych.

·         Włączanie rodziców do udziału w szkolnych
i pozaszkolnych obchodach świąt narodowych poprzez zapraszanie do współpracy przy organizacji z zamieszczanie informacji na stronie szkoły.

·         Realizacja zagadnień patriotycznych na godzinach wychowawczych oraz innych lekcjach.

·         Spotkania i rozmowy ze specjalistami.

 

Nauczyciele. Wychowawcy. Rodzice.

Dyrekcja.

Cały rok szkolny, według potrzeb, wydarzeń i kalendarza.
Profilaktyczne:

 

Stwarzanie sytuacji służących uczeniu się sumienności, rzetelności, obowiązkowości i odpowiedzialności za własne słowa, czyny, aktywny udział w  przedsięwzięciach patriotycznych.

2.Rozwój jednostki i jej zainteresowań. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań u uczniów. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów. Zapewnienie możliwości uczestnictwa w szkolnych kołach zainteresowań i pozaszkolnych zajęciach.

·         Rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji i talentów wśród uczniów.

·         Indywidualnie wsparcie ucznia zdolnego i prezentacja jego umiejętności na forum klasy, szkoły i w środowisku lokalnym

·         Udział w kołach zainteresowań, szkolnych i pozaszkolnych

·         Organizacja warsztatów pobudzających ciekawość świata i kreatywność.

·         Realizacja godzin wychowawczych na temat znaczenia indywidualnych zainteresowań w życiu każdego człowieka.

·         Umożliwienie uczniom uczestnictwa w przedsięwzięciach edukacyjnych kulturalnych, sportowych o charakterze szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.

·         Prowadzenie zajęć polegających na kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności.

·         Propagowanie codziennego czytania książek wśród uczniów.

 

Nauczyciele. Wychowawcy. Specjaliści.

Rodzice

Biblioteka szkolna

 

Cały rok
Profilaktyczne:

 

Stwarzanie okazji do aktywnego i kreatywnego angażowania się w przedsięwzięcia na terenie szkoły i miasta, organizacja własnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego

3. Rozwój doradztwa zawodowego w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Doradztwo zawodowe jako proces wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

·         Opracowanie planu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (element Programu Wychowawczego Szkoły i Statutu Szkoły).

·         Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

·         Zajęcia indywidualne/spotkania z doradcą zawodowym i realizowanie tematyki z zakresu orientacji zawodowej.

·         Określenie potrzeb środowiska lokalnego pod względem niezbędnych usług i świadome planowanie swojego rozwoju.

·         Współpraca z PUP w zakresie rozpoznawania rynku pracy.

·         Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach – koła naukowe PK, UJ, AGH

Nauczyciel doradztwa zawodowego Wychowawcy

Pracownik UP

Pedagodzy

I półrocze
Profilaktyczne:

 

Przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej jako przeciwdziałanie bezrobociu.

4.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Wykorzystywanie w pracy na lekcjach technologii informacyjnych, programów multimedialnych, zasobów internetowych platform szkoleniowych. Kształtowanie i utrwalanie nawyków bezpiecznego korzystania z Internetu

·         Zajęcia z programowania.

·         Lekcje online – Skype in the Classroom,  Wykorzystywanie urządzeń komunikacyjnych w procesie planowania i realizowania zajęć. Wykorzystywanie przez nauczycieli zasobów internetowych w pracy z uczniem.

·         Publikacje na stronie szkoły wspomagające edukację uczniów.

·         Realizacja projektów z wykorzystaniem IT.

·         Zajęcia związane z aktywnością w cyberprzestrzeni, możliwymi zagrożeniami i bezpieczeństwem dziecka.

·         Edukacja prawna.

·         Konsultacje i porady online/wirtualne zebrania z rodzicami.

·         Teleporady specjalistów.

·         Realizacja konkursu „Dzień bezpiecznego Internetu”

Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści. Cały rok
Profilaktyczne:

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i sieciach społecznościowych.

5. Profilaktyka uzależnień w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu negatywnych skutków zażywania substancji uzależniających. Zwiększenie świadomości uczniów. Świadome podejmowanie decyzji.

·         Przeprowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych.

·         Zajęcia profilaktyczne: indywidualne, w grupach, w klasach prowadzone prze ZIK

·         Opracowanie i udostępnienie wychowawcom propozycji tematów na godziny wychowawcze.

·         Udzielanie porad uczniom, rodzicom
i nauczycielom w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

·         Zorganizowanie szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

·         Udostępnienie materiałów edukacyjnych uczniom, rodzicom i nauczycielom. Przeprowadzenie ankiety diagnostycznej, opracowanie wyników i ewaluacja.

·         Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i narzędzia niezbędne w działaniach profilaktyczno – wychowawczych z uczniem (przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych stacjonarnych lub online, wskazanie kursów (Debata, Archipelag Skarbów)).

·         Bieżące monitorowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami

Wychowawca. Nauczyciele.

pedagodzy

Specjaliści.

II półrocze
Profilaktyczne:

 

Systematyczne monitorowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami. Ochrona przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniami. Współpraca z rodzicami uczniami oraz instytucjami zajmującymi się problemami uzależnień. Prowadzenie zajęć profilaktycznych indywidualnie, z rodziną, w klasach, w grupach.

Uświadamianie o zagrożeniach płynących z używania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

6. Kształtowanie zachowań prospołecznych uczniów w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej Wychowawcze:

 

Prawa i obowiązki człowieka/dziecka. Konwencja praw dziecka. Uwrażliwienie na potrzeby osób potrzebujących wsparcia. Tworzenie warunków do samorządności uczniów. Propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów i ich rodziców

·         Zajęcia edukacyjne w klasach dotyczące Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

·         Poznanie zadań Rzecznika Praw Człowieka/Praw Dziecka.

·         Zamieszczanie informacji o planowanych przedsięwzięciach na stronie szkoły.

·         Włączanie społeczności szkolnej w akcje charytatywne o charakterze szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.

·         Propagowanie i uświadamianie znaczenia wolontariatu jako formy pomocy (Szkolne Koło Caritas, wolontariat w Świetlicy Środowiskowej)

·         Stwarzanie warunków dla aktywnej pracy samorządu przy organizowaniu imprez oraz innych wydarzeń szkolnych.

·         Zorganizowanie klasowych i szkolnych wyborów do samorządu

 

Nauczyciele. Wychowawcy. Specjaliści. Rodzice. Dyrekcja. Zaproszeni goście Cały rok szkolny według planów pracy wychowawczoprofilaktycznych.
Profilaktyczne:

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób potrzebujących wsparcia. Rozwój uczuć wyższych.

7. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Diagnoza zespołu klasowego i indywidualnych potrzeb uczniów. Praca wychowawcza uwzględniająca indywidualizację i dostosowania.

Współpraca z rodziną. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w środowisku. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli.

·         Udział kl. I i II w obozie integracyjnym w Zawoi

·         Organizacja ceremoniału „Ślubowania klas I”

·         Zawieranie kontraktów z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i ich rodzicami.

·         Spotkania, rozmowy, psychoedukacja indywidualna i klasowa, warsztaty.

·         Ewaluacja podjętych oddziaływań.

·         Angażowanie wszystkich uczniów do udziału
w przedsięwzięciach klasowych i szkolnych.

·         Wzmacnianie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej.

·         Prowadzenie lekcji wychowawczych i zajęć profilaktycznych przez wychowawców wg opracowanego harmonogramu

·         Doskonalenie kompetencji wychowawczych – udział w różnych formach szkoleniowych, lekcjach otwartych.

·         Realizacja wewnątrzszkolnego systemu reagowania na sytuacje trudne.

·         Praca w zespołach wychowawczych w sytuacjach problematycznych i kryzysowych, planowanie oddziaływań wychowawczych oraz ewaluacja.

·         Zapoznawanie uczniów z wewnętrznymi regulaminami i konsekwentne egzekwowanie.

·         Współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły (PPP, ZIK, Sąd Rodzinny, Świetlica Środowiskowa, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

·         Prowadzenie zajęć profilaktycznych indywidualnie, w grupie, w poziomach, klasach.

 

Wychowawcy Nauczyciele, Specjaliści Rodzice. Pielęgniarka. Zaproszeni goście Cały rok
Profilaktyczne:

 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Przestrzeganie i wdrażanie procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły) w trudnych sytuacjach wychowawczych. 9 Organizacja zajęć profilaktycznych indywidualnie, w grupie, w poziomach, klasach. Prowadzenie godzin wychowawczych z obszaru profilaktyki

8. Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej Wychowawcze:

 

Prowadzenie lekcji wychowawczych wg planów wychowawczych.

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną, sygnałami alarmowymi, zasadami BHP poszczególnych pracowni oraz przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych, uroczystości szkolnych.

Pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.

Bieżące monitorowanie potrzeb środowiska szkolonego i rodzinnego pod względem bezpieczeństwa.

Kształtowanie nawyków odpowiedzialności za powierzone mienie szkolne.

Kształtowanie i utrwalanie wśród uczniów nawyków odpowiedzialnego, bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach społecznych, zarówno w szkole jak i poza nią.

Zapobieganie aktom przemocy i agresji we wzajemnych relacjach.

·         Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogami nt uzależnień.

·         Próbne alarmy ewakuacyjne.

·         Warsztaty edukacyjne w klasach, poziomach. Praca wychowawcza z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

·         Korzystanie z pomocy i wsparcia instytucji zewnętrznych (Policja, Straż Miejska). Ewaluacja działań.

Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści, Rodzice,

Dyrekcja

Cały rok szkolny wg potrzeb, harmonogramów i planów pracy.
Profilaktyczne:

 

Profilaktyka uzależnień (Internet, gry multimedialne, alkohol, używki)

Rozpoznawanie świadomości zagrożeń płynących ze stosowania substancji psychoaktywnych.

Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach zagrożeń (pandemia koronawirusa, katastrofy komunikacyjne, urazy, wypadki masowe, zdarzenia terrorystyczne).

9.Wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi w osiągnięciu sukcesu na miarę ich możliwości w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Indywidualizowanie pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym. Określanie potrzeb edukacyjnych uczniów i przyczyn niepowodzeń – diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. Współpraca z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi i innymi instytucjami

·         Rozpoznawanie potrzeb uczniów i klasy.

·         Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

·         Zaplanowanie, ustalenie i koordynowanie udzielania pomocy psych-pedagogicznej

·         Indywidulana praca z uczniem zdolnym.

·         Indywidualna praca z uczniem ze SPE.

·         Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami, diagnozą psychologiczno – pedagogiczną i potrzebami uczniów.

·         Współpraca szkoły z instytucjami organizującymi dodatkowe zajęcia.

Nauczyciele. Wychowawcy. Specjaliści szkolni. Specjaliści spoza szkoły. Instruktorzy, trenerzy. Rodzic Cały rok szkolny według planów wychowawczych, nauczycieli, specjalistów
Profilaktyczne:

 

Diagnoza(logopedia, dysleksja). Zajęcia specjalistyczne dla uczniów.

10.Promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka zagrożeń i kształtowanie postawy proekologicznej w czasie nauki stacjonarnej lub zdalnej. Wychowawcze:

 

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych związane z zagrożeniem (pandemia koronawirusa).

Zapoznanie z wytycznymi i stosowanie zaleceń MZ, GIS i MEN w sytuacji epidemii COVID

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w celu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i zaburzeniom odżywiania.

Rozwijanie zainteresowań sportowych i aktywne spędzanie czasu wolnego

Zwracanie uwagi na kształtowanie właściwych nawyków higieniczno-zdrowotnych.

 

 

·         Dbanie o zdrowy styl życia w celu zapobiegania chorobom a w szczególności przeciwdziałania zakażeniom COVID-19.

·         Nauka reagowania w sytuacjach kryzysowych.

·         Dostosowanie środków i metod do zaleceń

·         w celu profilaktyki, ochrony zdrowia i życia.

·         Kształtowanie nawyków racjonalnego odżywania.

·         Uczestniczenie w programach ogólnokrajowych promujących zdrowy styl życia.

·         Stwarzanie warunków do udziału uczniów
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

·         Umożliwianie udziału imprezach sportowych.

·         W miarę możliwości spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu.

·         Pogadanki tematyczne w klasach podczas godzin wychowawczych.

·         Uczestniczenie w projektach proekologicznych i przyrodniczych.

·         Stworzenie warunków do racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie szkoły i poza nią.

·         Włączanie pielęgniarki do działań profilaktycznych, pogadanki o zdrowiu i inne.

·         Organizacja konkursów szkolnych i udział w konkursach zewnętrznych.

·         Nauka i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy we wszystkich klasach.

·         Psychoedukacja prozdrowotna rodziców i w miarę potrzeb kontaktowanie z lekarzem/dietetykiem/poradnią

 

Nauczyciele. Wychowawcy. Specjaliści. Rodzice. Pielęgniarka. Cały rok szkolny wg potrzeb i planów
Profilaktyczne:

 

Opieka pielęgniarki szkolnej. Organizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych.

Współpraca z rodzicami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stosowanie się do wytycznych MEN, MZ i GIS

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 daje Dyrektorowi szkoły uprawnienia do modyfikacji realizowanego programu wychowawczo – profilaktycznego w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

Załączniki:

ankiety diagnostyczne, tematy godzin wychowawczych, harmonogram wycieczek, harmonogram pracy szkoły, procedury postępowania w sytuacjach trudnych, plany wychowawcze

 

SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWACZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

Ewaluacja programu możliwa będzie poprzez:  badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu szkolnego, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wypowiedzi uczniów, obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły. ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi, dokumenty w teczkach wychowawczych, analiza wyników pracy zespołów: przedmiotowych, wychowawczych, wnioski do dalszej pracy pedagoga szkolnego.

 

Ewaluacji programu  wychowawczego podlegają co roku:

– plany pracy wychowawczej wychowawcy klasowego i ich realizacja,

– współpraca z rodzicami (tematyka zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły),

– organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych,

– organizacja, cele wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do e-dziennika)

– organizacja zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, e-dzienniki),

– współpraca z różnymi instytucjami,

– realizacja zadań pedagoga szkolnego (sprawozdanie z planu pracy)

– pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i uroczystościach,

– działania podjęte wobec uczniów sprawiających trudności dydaktyczno – wychowawcze.