Liceum Ogólnokształcące nr I

Informacje dla maturzystów

Od 3 marca 2021roku odbywać się będą matury próbne według harmonogramu:

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie matur próbnych

Informacje na temat sal zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

 Wytyczne MEN, CKE, GIS,  dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

 1. Na próbny egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  –  uczniowie
  –  osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)
  –  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  – pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Na próbnej maturze każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do próbnych matur.
 1. Osoby, które jednego dnia przystępują do próbnych matur z dwóch różnych przedmiotów egzaminu maturalnego, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest próbna matura, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzana jest próbna matura, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 4. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany próbny egzamin. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
– wychodzi do toalety
– kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

 1. .Dla każdego ucznia zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
 2. Pomieszczenia szkolne, ławki oraz krzesła w sali są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie próbnym.
 3. Na terenie szkoły wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.