Liceum Ogólnokształcące nr I

Procedury Covid 19

Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w szkole

 

Procedura organizacji nauki w warunkach pandemii COVID-19

w Liceum Ogólnokształcącym  nr I w  Suchej Beskidzkiej

 

Szkoła otwarta od godziny 6:30

6:30 – 7:00 – wszyscy wchodzą wejściem głównym od ul. T. Semika

po 7:00 – uczniowie klas pierwszych i drugich wejściem od ul. Mickiewicza

 

ROZDZIAŁ I

CEL PROCEDURY

 1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu młodzieży w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.

 

ROZDZIAŁ II

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT KORONAWIRUSA

 

Wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłoża i powierzchnie.

Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa lub ust.

 

ROZDZIAŁ III

PROCEDURY PRZYCHODZENIA I WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE

 

 1. Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 2. Do szkoły wchodzi się:

–  wejściem od parkingu wewnętrznego z windą– osoby z numerami szafek 1-189

– wejściem głównym od ul. Płk. T. Semika 1. – osoby z numerami szafek 190 i powyżej , pozostali pracownicy.

Z szatni wychodzić można wyjściami obok sali 09 i obok wejścia głównego.

 1. Przy wejściach do szkoły zamontowany jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym którym należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i instrukcją jego stosowania. Osoby, które mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji powinny posiadać własne rękawiczki ochronne.
 2. Panie sprzątające utrzymują czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.

Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.

Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności

 1. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
  Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien: umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób.

Pracownicy zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty  i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 1. Codziennie na bieżąco monitorowane są, przez dyrekcję i pracowników administracji, prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 2. Podczas wchodzenia, wychodzenia i przebywania na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych należy zachować dystans między osobami lub stosować osłony ust i nosa.
 3. Nadzór nad uczniami wchodzącymi do szkoły pełnią nauczyciela dyżurujący.
 4. Na terenie placówki mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, nieprzebywające w kwarantannie lub w izolacji, niemające kontaktu z innymi osobami chorymi, przebywającymi w kwarantannie lub izolacji.
 5. Należy często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej przez SANEPID instrukcji, która wywieszona jest w każdej toalecie.
 6. Należy przestrzegać tzw. ,,etykiety kaszlu”: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę, w której organizowane są lekcje, co najmniej raz na godzinę,
 8. Uczniom zaleca się korzystanie z własnych podręczników, materiałów i przyborów szkolnych.
 9. Poszczególne klasy odbywają zajęcia w wyznaczonej sali, z wyjątkiem zajęć, które odbywają się w podziałach na grupy i w grupach międzyklasowych.
 10. Przed lekcjami i podczas przerw uczniowie powinni pozostawać w wyznaczonych pracowniach pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.
 11. W okresie ograniczeń szkoła nie przewiduje organizacji wycieczek i wyjazdów klasowych.
 12. Osoby niebędące pracownikami szkoły mogą przebywać na terenie szkoły tylko za zgodą dyrektora; na terenie obiektu zobowiązane są do zasłania ust i nosa.
 13. Sekretariat i kancelaria szkoły przyjmują interesantów w godzinach 9.00-13.00 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
 14. Komunikowanie z uczniami i rodzicami odbywa się poprzez e-dziennik i telefonicznie.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY FUKNJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów i nauczycieli codziennie w godzinach pracy biblioteki.
 2. W bibliotece może przebywać jednorazowo pracownik i osoby z zachowaniem wymaganego dystansu.
 3. Po przyjęciu książek należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni na wydzielony regał. Należy je oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY FUKNJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Posiłki można spożywać w sali nr 13 z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 3. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 4. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 5. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:

– uczniowie szkoły;

– pracownicy szkoły.

 1. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki.

W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

 1. Zakazuje się nadmiernego poruszania się uczniów w stołówce.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u uczniów lub pracowników nie należy przychodzić do pracy, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego lub skontaktować się telefonicznie z oddziałem zakaźnym zgodnie z wytycznymi

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/) .

 1. Dyrektor wyznacza salę nr 18a na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły.
 3. Uczeń wraz z wyznaczoną przez dyrektora osobą ubraną w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi do wyznaczonej sali izolacji, gdzie zostaje zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki.
 4. Wyznaczona osoba telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczuciu ucznia i ustala sposób odebrania ze szkoły.
 5. Osoba pełnoletnia udaje się do domu transportem indywidualnym.
 6. Należy przy tym pamiętać, że należy unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób.
 7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, uczeń/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu ucznia za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego lub skontaktować się telefonicznie z oddziałem zakaźnym. Należy unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób.
 9. Na tablicy ogłoszeń dostępne są numery telefonów, w tym do organu prowadzącego, organu nadzorującego, służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 10. Wyznaczony przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 11. W przypadku wątpliwości należy zawsze zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej po poradę.

 

ROZDZIAŁ VII

WARIANTY FUNKCJONOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie zgodnie  z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, klasy lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 

ROZDZIAŁ VIII

WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Zalecane jest zapoznanie się z instrukcjami:

– techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
– techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
– zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

ROZDZIAŁ IX

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM

 

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane).
 2. Odpady jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, wrzucane są do wyznaczonego pojemnika, który znajduje się w holu głównym oraz korytarzu obok sali nr 03.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

PROCEDURY organizacji nauki 20_21