Liceum Ogólnokształcące nr I

Terminy rekrutacji 2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 stycznia 2023 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. od 15 maja do 19 czerwca

2023 r.

od 28 lipca do 4 sierpnia

2023 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.  

od 23 czerwca do 10 lipca

2023 r.

 

……………………..

 

3

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej  czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności 4).

do 10 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 17 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.

 

 

4) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art.150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2023 r.

do godz. 12.00

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. od 14 sierpnia do 21 sierpnia

2023 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023 r. do godz.12.00 22 sierpnia 2023 r.

do godz.12.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 27 lipca 2023 r. 22 sierpnia 2023 r.
9 Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 28 lipca 2023 r. 24 sierpnia 2023 r.

 

                                                            

Procedura odwoławcza 8).
10. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. do 1 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.
do 14 grudnia 2023 r.1) do 23 stycznia 2024 r.1)
11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
12. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
13. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

  

 8) art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe. Czynności określone w art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo oświatowe, podejmowane przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego, komisję rekrutacyjną, dyrektora szkoły mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W przypadku czynności podejmowanych przez komisję rekrutacyjną – także w trybie obiegowym – decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 130 ust. 6a ustawy – Prawo oświatowe.