Liceum Ogólnokształcące nr I

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego 2021 r.

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 

 1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.

 

 1. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 

 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tymksiążek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 

 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

 1. Na egzamin należy przyjść na ok. godzinę przez rozpoczęciem egzaminu. Przed wejściem do szkoły należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce.
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może przebywać bez maseczki. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali

 

 1. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania

 

 1. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk
 2. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniem.
 1. Na teren szkoły należy wchodzić wyłącznie wyznaczonymi dla poszczególnych sal wejściami, a rzeczy osobiste należy pozostawić w depozycie:

Wejście główne nr 1 (W 1) + depozyt w  sali nr 103: sale: 102 – 106, 203-208

Wejście nr 2 (W 2) + depozyt w sali n 8: sale 4-8, 115, 114

Wejście nr 3  (W3) + depozyt w sali nr 03: sale 209 – 212

 1. Przed każdym egzaminem maturalnym zdający jest zobowiązany do sprawdzenia, w której sali w danym dniu pisze egzamin:

PATRZ PONIŻEJ:

 

Wykazy zdających w salach : 04 – 10.05.2021r.

Język polski, 04.05.2021r. godz. 9.00

Matematyka, 05.05.2021 godz. 9.00

Język angielski, 06.05.2021r. godz. 9.00

Historia sztuki , 06.05.2021

Język angielski, p.rozszerzony, 07.05.2021 g. 9.00

Język polski, p. rozszerzony, 10.05.2021. g.9.00

 

(wykazy zdających w salach na pozostałe dni  zostaną opublikowane w piątek, 07.05.2021)